Pe-Gas Rybnik

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych PE-GAS Spółka z o.o. Przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. PE-GAS Spółka z o.o. Z siedzibą w Lyskach przy ul. Kamionki tel. 797 119 326, 512 792 088, email: pe-gas.rybnik@wp.pl wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy numer KRS 0000508324, NIP 6423186400, kapitał zakładowy wpłacony 5 000,00 zł, zwany dalej Sprzedawca (Dostawca) informuje, że jest administratorem danych osobowych Kupującego (Odbiorcy) podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz Zamówień (bez umownych).
 2. Dane osobowe Kupującego (Odbiorcy) przetwarzane są w celach wynikających wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (Dostawcę), co oznacza w szczególności:
  a) zawarcie i wykonanie umowy
  b) przyjecie i wykonanie zamówienia
  c) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę (Dostawcę) danych osobowych Kupującego (Odbiorcy) w celu wskazanym w ust.2 powyżej jest:
  a) wykonanie Umowy lub Zamówienia (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO), której Kupujący (Odbiorca) jest stroną
  b) prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedawcy (Dostawcy) {zgodnie z art 6 ust.1 lit.f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 4. Kupującego (Odbiorcy) dane osobowe mogą być ujawniane przez Sprzedawcę (Dostawcę) podmiotom z nim współpracującym na podstawie zawartych przez Sprzedawcę (Dostawcę) umów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności podmiotom świadczącym usługi transportowe, usługi księgowe oraz archiwizacji.
 5. Kupującego (Odbiorcy) dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy lub Zamówienia.
 6. Przysługuje Kupującemu (Odbiorcy) prawo do żądania od sprzedającego (Dostawcy) dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 7. Do kontaktu z osobą odpowiedzialna za ochronę danych u Sprzedawcy (Dostawcy) służy adres email; pe-gas.rybnik@wp.pl.
 8. Przysługuje Kupującemu (Odbiorcy) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

Szukasz dostawcy gazu propan na cele grzewcze i technologiczne?
Potrzebujesz zbudować instalację przyłącza gazu płynnego do budynku?

A może jesteś zainteresowany ofertą zbiorników naziemnych i podziemnych do gazu płynnego?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!